Szanowni Państwo,

zapewniamy, że firma Inventima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15 (zwana później Administratorem) szanuje Internautów, w tym osoby odwiedzające naszą witrynę internetową (zwanych dalej Użytkownikami) oraz przywiązuje dużą wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci.

Dlatego   też   gromadzimy   informacje   pomagające   nam   lepiej   zrozumieć   Państwa   potrzeby     i dostosowywać naszą stronę do Państwa oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, zobowiązań Administratora w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz informacji prawnych na temat strony, którą właśnie Państwo odwiedzacie, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

COOKIES

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 2. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają  zbieranie  informacji  o  sposobie  korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, w   zakresie   wybranego   języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 1. dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,
 2. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 3. opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w  celu  wzmocnienia  i  optymalizacji  działań  marketingowych,  promocyjnych    i analitycznych

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki  wyłączyć obsługę plików «cookies».  Najczęściej  odpowiednia  opcja  znajduje  się  w zakładce  prywatność  lub ustawienia danego programu.

Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz
 3. Kliknij Pokaż ustawienia
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookie

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików

Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu.

Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: Inventima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15.

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres: Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Inventima sp. z o.o. w ramach witryny www.intersys.pl gromadzi dane osobowe użytkowników podczas rejestracji w celu otrzymania dowolnego produktu, treści lub usług oferowanych przez Inventima, takich jak publikacje, informacje, konkursy, seminaria online, konferencje i wydarzenia.

Inventima sp. z o.o., uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Inventima sp. z o.o. korzysta ze zgromadzonych danych osobowych wyłącznie w celu dostarczenia informacji, produktów i usług, przekazywanych na życzenie właściciela danych osobowych oraz na podstawie zainicjowanej przez niego komunikacji bezpośredniej.

RODO zobowiązuje podmioty gromadzące dane, takie jak Inventima sp. z o.o., do informowania klientów o podstawie prawnej do korzystania z danych osobowych mieszkańców UE.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Inventima sp. z o.o. jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

W pozostałych (innych) celach dane osobowe mogą być przetwarzane przez Inventima sp. z o.o. na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów, subskrybujących newsletter lub zgłaszające chęć udziału w wydarzeniach specjalnych w formie dobrowolnej rejestracji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Inventima sp. z o.o., np. gdy na podstawie przepisów podatkowych lub rachunkowych Inventima sp. z o.o. rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Inventima sp. z o.o., w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Inventima sp. z o.o. zaświadcza, że nie udostępnia zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stronom trzecim w żadnych celach.

Inventima sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe zgromadzone w celach informacyjnych, marketingowych bądź realizacji usług będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez właściciela danych osobowych udzielonej zgody. Dane związane z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, będą gromadzone i przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

LINKI

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden   sposób   odpowiedzialności   za   treść   tychże   innych   stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Informujemy, że w przypadku, gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy:

 • jeżeli użytkownik łączy się z Usługami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, informacje dotyczące jego interakcji z Usługami w takich mediach społecznościowych;
 • informacje dotyczące częstotliwości wizyt użytkownika, jego trasy i lokalizacji w centrum handlowym, pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika.
 • dane osobowe zawarte w treściach, które użytkownik publikuje, wysyła, do których wnosi swój wkład lub które w inny sposób udostępnia w ramach lub za pośrednictwem Usług, na przykład jego oś czasu, polubienia, lookbooki, lista życzeń, lista kontaktów;
 • dane.

DOSTĘPNOŚĆ

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich użytkowników do strony internetowej.

INFORMACJE PRAWNE

Strona, którą właśnie Państwo odwiedzacie, jest własnością Inventima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 15.

PRAWA AUTORSKIE

Uprzejmie informujemy, że właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykorzystanych na  niniejszej  stronie  jest  Administrator.  Jednocześnie  przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Administratora.

Dear Mr. or Mrs.,

We kindly assure You, that Inventima sp. z o.o. company with its seat in Warsaw, 01-793, ul. Rydygiera 15 (further referred to Administrator) has deep respect towards web users, including visitors of our website (further called Users) and attaches great importance to looking after their rights, what especially concerns the right to preserve privacy in the web.

These are the reasons for us to gather information, which let us understand Your needs more and adjust our website up to your expectations.

In order to properly explain our rules of collecting and processing information, the Administrator’s commitments in terms of services provided via Interet and legal information concerning the website You are currently visiting, we prepared this very Privacy Policy. By using this website You accept the statements of Privacy Policy by default.

COOKIES

Within this website there are several types of cookies files collected:

 1. „necessary” cookies files, which enable using of services of the website, e.g. validating cookies files used for services requiring validation within the website,
 2. cookies files, which are meant to ensure security, e.g. deployed for detecting abuses in terms of validation within the website,
 3. „effectivity” cookies files, which enable collecting information about the way of using pages the website consists of.
 4. „functional” cookies files, enabling „remembering” website settings chosen by the user and interface personalization in terms of language, region, font size, page view etc.
 5. „commercial” cookies files, enabling providing commercial content more adequate to interests of the Users.

The Administrator deploys cookies files in order to:

 1. adjusting the website to the needs of its Users,
 2. preparing statistic data concerning views of the webiste pages,
 3. preparing collected statistic data, measuring data and data concerning general trends for enforcement and optimization of marketing, promotional, analitical activities.

The Administrator kindly informs, that the User may deactivate cookies file by change of web browser settings. Mostly the option is in the Privacy settings tab or Settings of the application.

Here below the Administrator describes, how to modify settings of cookies in the most popular web browsers:

Internet Explorer:

 1. Open the Internet Explorer application by clicking on Start button and then clicking the order Internet Explorer.
 2. Click the button Tools, and then click the command Options.
 3. Click the chart Privacy, and then in the area of Settings move the slider to the highest level in order to block all the cookies files or the opposite, the lowest lewel, in order to allow all the cookies files – and then click the OK button.

Chrome:

 1. Click the Chrome Menu on the tool ribbon of the web browser.
 2. Choose the Settings option.
 3. Click Show settings.
 4. In the section Privacy click the button Settings for content.
 5. In the section Cookies files you can modigy settings concerning cookies files.

Firefox:

 1. In the upper part of Firefox window click the button Firefox (in the Windows XP system clic menu Tools) and choose Settings.
 2. Choose Privacy dashboard.
 3. From the dropdown menu Firefox program choose option Will use history settings
 4. Select Accept cookies in order to allow, deselect in order to block cookies files.

Opera:

 1. Go to the tab Tools in the upper menu of Opera and from the dropdown menu choose Settings.
 2. In the window which will appear go to the tab Advanced and from the menu on the left choose Cookies and modify settings of these files.

The Administrator informs, that in case of problems with modification of cookies files settings the best option is to use information present on website of the web browser producer.

The Administrator kindly informs, that in the moment of connecting by the User with the currently visited website, in system logs of the website appears information about the number (including IP number) and type of the final device of the User or other natural person, whose device is substance used by the User to enter the website.

The Administrator kindly informs that they will be process information about Users of the website in compliance with binding law in the territory of Poland, including information about number (with IP number) and type of the final device of the User as well as time of connection with the server and other exploitation data concerning User’s activity within the website. The data are being processed for technical reasons.

The Administrator declares to do their best in order to ensure high level of security for the User concerning usage of the website by deployment of proper administrational, technical and physical protection of data from their accidental or purposeful destroying, losing, unauthorized publication or sharing. Please remember, that unfortunately no path of sharing data within the Internet is fully safe. Every occurrence of potential influence on security of information flow, including those concerning suspicions of sharing files containing dangerous software we kindly request to report to: Inventima sp. z o.o. with its seat in Warsaw (01-793), 15 Rydygiera Str.

Any questions concerning the above-presented privacy policy please direct to: Inventima sp. z o.o. with its seat in Warsaw (01-793), 15 Rydygiera Str.

LINKS

The Administrator offers on their website to use connections to own webpages and other websites of third parties property. These connections have been created in agreement with parties concerned, but are not under control of any kind by the Administrator. The Administrator cannot be held responsible in any way for the content of these websites or the way of their usage by their Administrators or Users.

SOCIAL MEDIA

The Administrator kindly informs, that in case if the User is connected to our website, we keep collecting and processing:

 • if a User connects to the services using their social media account – information concerning their interactions with our services and contents within social media;
 • information concerning frequency of the User’s visit on the website, its route and interest;
 • personal data included in the content published or sent by the User, influenced by the User’s input or otherwise shared within or via services of the website, e.g. their timeline, likes, wishlist, contact list or others features;
 • data.

AVAILABILITY

The Administrator declares to do their best in order to ensure constant access for their Users to the website.

LEGAL INFORMATION

Website You are currently visiting is a property of Inventima sp. z o.o. with its seat in Warsaw, 15 Rydygiera Str.

COPYRIGHTS

The Administrator kindly informs, that the owner of author rights to all the pieces deployed on the website is the Administrator. Also the Administrator kindly reminds, that any way of usage of these materials to other purposes than personal use requires clear and written allowance of the Administrator.

Inventi-belka
blank

Prawdziwie inteligentna technologia dopasowuje się idealnie do Twoich potrzeb.

Nie musisz dostosowywać swojego działania do ograniczeń wybranego systemu – to Ty realizujesz swoje wymagania.

Zbuduj własny, inteligentny CRM dokładnie tak, jak działa Twój biznes.

Możesz korzystać ze wszystkich możliwych komponentów i – niczym klocki – układać je w dowolnej formie.

 

inventima-process
blank

Zostań autorem swojego systemu z Inventima.

 

 • Skontaktuj się z nami i opisz, jak powinien działać i wyglądać Twój idealny system klasy CRM.
 • Wszystkie funkcjonalności wchodzą w grę.
 • Doradzimy optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb i wycenimy Twój inteligentny CRM bez opłat.
 • Zaprojektuj swój idealny CRM i wyceń go za darmo.

 

Zostaw nam kontakt do siebie i krótki opis systemu, którego oczekujesz:

blank


Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Inventima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 15 w związku ze złożonym zapytaniem i w celu przygotowania wyceny interesującej mnie usługi. Jestem świadomy dobrowolności przekazania tych informacji, jak również przysługującego mi prawa do wglądu w zebrane na mój temat informacje oraz do ich edycji i usunięcia.

Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Inventima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-793) przy ul. Rydygiera 15. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Inventima sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Inventi-baner

Password Protected

This content is password protected. To view it please enter your password below:


New Experience for Dynamics

New Experience for Dynamics

New Experience for Dynamics New Experience for Dynamics jest rozwiązaniem, które zapewnia nowe możliwości prezentacji, edycji…

więcej
Inventi SFA for Dynamics

Inventi SFA for Dynamics

Inventi SFA gwarantuje sprawniejszą pracę handlowców w terenie, wyposażając ich w komplet informacji, funkcjonalne narzędzie…

więcej

Inventi Search

Rozwiązanie Inventi Search ma za zadanie wspomagać użytkownika w procesie wyszukiwania danych w systemie CRM.…

więcej

Inventi Import

Rozwiązanie InventiImport ma za zadanie wspomagać proces importu danych ze źródeł zewnętrznych do systemu CRM. Pozwala…

więcej

Inventi Dashboard

Inventi Dashboard możesz stworzyć wg własnych potrzeb. Pozwala na ułożenie najważniejszych elementów pracy w dogodnej formie.

więcej

Inventi Grid

Inventi Grid jest narzędziem do przejrzystej wizualizacji graficznej dużego wolumenu danych tabelarycznych, bez konieczności importowania ich…

więcej
Inventi Map

Inventi Map

Inventi Map jest narzędziem wizualizującym dane na mapie. Przykłady zastosowania: Zaplanowane spotkania Moi klienci Trasy dojazdu Obszary…

więcej
Inventi Timeline

Inventi Timeline

Dobre decyzje biznesowe potrzebują świetnie przedstawionych danych Inventi Timeline służy do zbiorczej wizualizacji osi czasu w…

więcej
Inventi Calendar

Inventi Calendar

Czas to pieniądz - zarządzaj nim sprawnie i przejrzyście Inventi Calendar jest stworzony do elastycznego…

więcej
Inventi Desk

Inventi Desk

Inventi Desk jest rozwiązaniem służącym do organizacji pracy i porządkowania informacji pochodzących z różnych źródeł oraz…

więcej
Morpheus

Morpheus

Morpheus jest wszechstronną platformą programistyczną, która pozwala na szybkie tworzenie aplikacji biznesowych. Wydajny silnik rozwiązania…

więcej
Inventi CRM Support

Inventi CRM Support

Inventi CRM Support jest modułem systemu klasy CRM, który wspiera codzienną pracę zespołu obsługi klienta. Narzędzie pozwala na: rejestrowanie…

więcej
Inventi CRM Sales

Inventi CRM Sales

Inventi CRM Sales jest modułem systemu klasy CRM, który wspiera codzienną pracę handlowców. Narzędzie pozwala na: rejestrowanie i zarządzanie…

więcej

Uwolnij swój biznes od szablonowych rozwiązań
Osiągnij więcej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów
Dostosujemy rozwiązania do Twoich potrzeb

Inventi Desk

Inventi Desk

Inventi Desk jest rozwiązaniem służącym do organizacji pracy i porządkowania informacji pochodzących z różnych źródeł oraz…

więcej
Morpheus

Morpheus

Morpheus jest wszechstronną platformą programistyczną, która pozwala na szybkie tworzenie aplikacji biznesowych. Wydajny silnik rozwiązania…

więcej
Inventi CRM Sales

Inventi CRM Sales

Inventi CRM Sales jest modułem systemu klasy CRM, który wspiera codzienną pracę handlowców. Narzędzie pozwala na: rejestrowanie i zarządzanie…

więcej

Inventi Customer Request jest rozwiązaniem, które wspiera nasz proces lead generation oraz prezentację oferty handlowej. Intuicyjny w obsłudze kalkulator wyceny pozwala naszym klientom łatwo określić swoje wymagania odnośnie systemu klasy CRM i błyskawicznie poznać przybliżony koszt wdrożenia systemu Microsoft Dynamics 365. Doceniamy funkcjonalność narzędzia i elastyczność zespołu Inventima przy jego współtworzeniu.

Joanna Kossowska, dział marketingu firmy Intersys

Zapraszamy do kontaktu

Z przyjemnością zaproponujemy Państwu optymalne rozwiązanie pod względem kosztów oraz rezultatów.

Launch Your Business

Total includes everything you need to create a greatwebsite and grow your business. Use the drag & drop page builder modules to add your portfolio, services, staff members, pricing and even a store.

Total Puts the Fun in Functional

The Total WordPress is a very easy to use, elegant and powerful frameworkthat will completely change the way you create sites from now on. Don’t wait get Total today!

Affordable

Aenean viverra mauris sed feugiat sodales. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi at tristique lorem.

Responsive

Aenean viverra mauris sed feugiat sodales. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi at tristique lorem.

WPML Ready

Aenean viverra mauris sed feugiat sodales. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi at tristique lorem.

Flexible Framework

Total has everything you need to setup your site. From the advanced live Customizer settings that will allow you to customize all the main theme colors and layouts to the extended Visual Composer allowing you to create beautiful pages via drag&drop. Once you’ve experienced Total you will never use another theme again.

Plans & Pricing

Below is an example of the pricing table module for the Visual Composer. You can insert pricing tables anywhere via the page builder and you can also alter the default colors, fonts, etc.

Basic
$9.99
monthly
 • 10GB Storage
 • 300 Downloads
 • 100 Emails
 • 15GB Bandwidth
 • Support Forum
 • Monthly Reports
Advanced
$19.99
monthly
 • 10GB Storage
 • 300 Downloads
 • 100 Emails
 • 15GB Bandwidth
 • Support Forum
 • Monthly Reports
Premium
$49.99
Lifetime
 • 10GB Storage
 • 300 Downloads
 • 100 Emails
 • 15GB Bandwidth
 • Support Forum
 • Monthly Reports


Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Inventima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 15 w związku ze złożonym zapytaniem i w celu przygotowania wyceny interesującej mnie usługi. Jestem świadomy dobrowolności przekazania tych informacji, jak również przysługującego mi prawa do wglądu w zebrane na mój temat informacje oraz do ich edycji i usunięcia.

Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Inventima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-793) przy ul. Rydygiera 15. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Inventima sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Adres
Inventima
ul. Mysłowicka 3
01-612 Warszawa

Sales Director
Adam Sobczyk
e-mail: sales@inventima.com
tel: +48 601 588 340

Biuro Prasowe
e-mail: media@inventima.com
tel: +48 607 805 525

Biuro
e-mail: office@inventima.com

Inwencja, ekspertyza, doświadczenie

Nasze usługi

Keep it simple

Rozwiązania tworzymy w oparciu o zestaw autorskich narzędzi. Nigdy nie zaczynamy od białej kartki papieru.

Ergonomia

Wiemy, że w codziennej pracy liczy się sprawność korzystania z aplikacji biznesowych, która zwiększa efektywność działania. Z tą myślą tworzymy nasze narzędzia.

Elastyczność

Mamy świadomość, że potrzeby każdej firmy są unikalne. Od nas nie usłyszysz, że się nie da. Zbudujemy rozwiązanie specjalnie dla Ciebie.

Wsparcie biznesu

Aplikacje mają za zadanie optymalizację procesów i zwiększanie efektywności biznesowej.

Doświadczenie

W skład naszego zespołu wchodzą osoby z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu biznesowych rozwiązań IT.

Zrozumienie potrzeb

Wieloletnia obsługa różnorodnych klientów i projektów pozwala na trafną analizę i dobór rozwiązań

Zwinny proces projektowy

ANALIZA POTRZEB

Punktem wyjścia jest rozpoznanie kluczowych trudności w codziennej pracy u klienta.

DOBÓR ROZWIĄZAŃ

Do potrzeb klienta dobieramy najbardziej efektywne rozwiązania bazując na gamie autorskich narzędzi.

PERSONALIZACJA

Indywidualnie dopasowujemy funkcjonalność oraz wygląd narzędzi w trosce o sprawność i wygodę codziennego użytkowania.

WZROST PRODUKTYWNOŚCI

Trafny dobór rozwiązań pozwala na optymalizację procesów biznesowych i zwiększenie zysków.

Z przyjemnością zaproponujemy Państwu optymalne rozwiązanie pod względem kosztów oraz rezultatów.

New Experience for Dynamics

New Experience for Dynamics

New Experience for Dynamics New Experience for Dynamics jest rozwiązaniem, które zapewnia nowe możliwości prezentacji, edycji…

więcej
Inventi SFA for Dynamics

Inventi SFA for Dynamics

Inventi SFA gwarantuje sprawniejszą pracę handlowców w terenie, wyposażając ich w komplet informacji, funkcjonalne narzędzie…

więcej
Inventi Desk

Inventi Desk

Inventi Desk jest rozwiązaniem służącym do organizacji pracy i porządkowania informacji pochodzących z różnych źródeł oraz…

więcej
Morpheus

Morpheus

Morpheus jest wszechstronną platformą programistyczną, która pozwala na szybkie tworzenie aplikacji biznesowych. Wydajny silnik rozwiązania…

więcej
Inventi CRM Support

Inventi CRM Support

Inventi CRM Support jest modułem systemu klasy CRM, który wspiera codzienną pracę zespołu obsługi klienta. Narzędzie pozwala na: rejestrowanie…

więcej
Inventi CRM Sales

Inventi CRM Sales

Inventi CRM Sales jest modułem systemu klasy CRM, który wspiera codzienną pracę handlowców. Narzędzie pozwala na: rejestrowanie i zarządzanie…

więcej
Sent24

Sent24

Sent24 jest narzędziem dedykowanym dla branży TSL, które usprawnia proces wypełniania i składania deklaracji SENT w systemie…

więcej
Inventi Client Request

Inventi Client Request

Inventi CustomerRequest to zaawansowany moduł kalkulacji, który można udostępnić swoim klientom w celu szacowania wartości usług i…

więcej
Inventi Estimate

Inventi Estimate

Inventi Estimate to zaawansowany moduł kalkulacji łączący w sobie możliwości prezentacji wizualnej, elastyczności formuł arkusza kalkulacyjnego,…

więcej

Inventi Search

Rozwiązanie Inventi Search ma za zadanie wspomagać użytkownika w procesie wyszukiwania danych w systemie CRM.…

więcej

Inventi Import

Rozwiązanie InventiImport ma za zadanie wspomagać proces importu danych ze źródeł zewnętrznych do systemu CRM. Pozwala…

więcej

Inventi Dashboard

Inventi Dashboard możesz stworzyć wg własnych potrzeb. Pozwala na ułożenie najważniejszych elementów pracy w dogodnej formie.

więcej

Inventi Grid

Inventi Grid jest narzędziem do przejrzystej wizualizacji graficznej dużego wolumenu danych tabelarycznych, bez konieczności importowania ich…

więcej
Inventi Map

Inventi Map

Inventi Map jest narzędziem wizualizującym dane na mapie. Przykłady zastosowania: Zaplanowane spotkania Moi klienci Trasy dojazdu Obszary…

więcej
Inventi Timeline

Inventi Timeline

Dobre decyzje biznesowe potrzebują świetnie przedstawionych danych Inventi Timeline służy do zbiorczej wizualizacji osi czasu w…

więcej
Inventi Calendar

Inventi Calendar

Czas to pieniądz - zarządzaj nim sprawnie i przejrzyście Inventi Calendar jest stworzony do elastycznego…

więcej